Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS „Trójka”
 
 
Rozdział 1
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY
 
Artykuł 1
Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 zwany dalej „Klubem”, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, nauczycieli i sympatyków.
 
Artykuł 2
1. Terenem działania Klubu jest miasto Zabrze
2. Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu
 
Artykuł 3
Klub jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną
 
Artykuł 4
Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - „ Prawo sympatyków stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.
 
Artykuł 5
Klub używa pieczęci, godła, barw, oznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
Rozdział 2
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA
 
Artykuł 6
Celem Klubu jest:
1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, oraz upowszechnianie kultury
    fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, w dyscyplinie: tenis ziemny
2. Planowanie i organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów
    we wsparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
     organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
3. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności
    ruchowej, gier i zabaw, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
    zainteresowań sportowych,
4. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze
    działania samorządu terytorialnego i poza nim
5. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu
    wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
6. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym
    uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 
- 1 -
 
  7. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
      współzawodnictwa sportowego,
  8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości przez
      uczestnictwo w realizacji zadań sportowych
  9. Wynajem kortów z przeznaczeniem dochodu na cele Statutowe
      Klubu
10a. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą , z której
        dochód przeznaczony jest/ będzie na Cele Statutowe Klubu.
10b. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być
        w szczególności :
1. Organizowanie, przeprowadzenie, opiekę nad turniejami, sędziowanie,
    podczas organizowania i realizacji zadań: na  obozach,       
    zgrupowaniach sportowych, tzw. obozach dochodzeniowych- oraz:
    wypłata z tego tytułu wynagrodzenia dla osób realizujących w/w
    zadania i funkcje  
2. Pisanie wszelkiego rodzaju projektów, organizowanie i pozyskiwanie
    dodatkowych funduszy na działalność Statutową Klubu- oraz:  wypłata
    wynagrodzenia (m.in.: za pisanie projektów, wniosków na pozyskanie
    funduszy, środków finansowych ), ekwiwalentu paliwowego, dla
    członków zarządu, Klubu ( czynnych) , w ramach ich działalności
    statutowej reprezentując Stowarzyszenie ( Klub ) na zewnątrz, 
3. Organizowanie i przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych ( SKS-Tenis,
    Program: Tenis 10), dla pozyskania nowych członków klubu-
    uczestników zajęć sportowych organizowanych  przez
    Stowarzyszenie – oraz: wypłatę wynagrodzenia   
4. Organizowanie na swoich i innych  obiektach sportowych ( np.: hale,
    sale gimnastyczne, sportowe itp. obiektach), turniejów tenisowych,
    eventów sportowych dla dzieci, rodziców, osób dorosłych, amatorów
    tenisa- oraz: wypłatę wynagrodzenia dla osób przeprowadzających
    w/w działania i zadania 
 
Artykuł 7
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.
 
Artykuł 8
1. Klub opiera swoją działalność w głównej części na społecznej pracy
     swoich członków  tj. pełnienie społecznie funkcji: Prezesa , v-ce
     Prezesa , Skarbnika Klubu, Komisji Rewizyjnej  innych stanowisk
     reprezentacyjnych Klubu oraz pomocy rodziców i uczniów.
2. W zakresie prowadzenia zajęć z tenisa ziemnego, obsługi kortów w
    obszarze działań statutowych, ze względu na specyfikę dyscypliny:
    tenis ziemny- dopuszcza się: 
  - zatrudnienie trenera bądź innych instruktorów tenisa, przygotowania
    motorycznego, fizjoterapeutów oraz  osoby obsługi kortów, turniejów
    ( sędziowanie, logistyka i plan gier)
  - wypłatę wynagrodzeń ( stałą, okresową) za: organizację, realizację
     zadań ( na obozach zgrupowaniach sportowych, tzw. Obozach
     dochodzeniowych ( z funkcją Kierownika Obozu włącznie ),
     sędziowanie ( na turniejach organizowanych przez Stowarzyszenie) 
    dla w/w osób.
 
Rozdział 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 
Artykuł 9
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających
 
Artykuł 10
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, w której
    Klub ma siedzibę, rodzice i nauczyciele, którzy założą pisemną
    deklarację, zapłaci wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd 
    Klubu.
2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli
    ustawowych
 
- 2 - 
 
Artykuł 11
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym
     prawem wyborczym, z ograniczeniami w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy -
     „Prawo o stowarzyszeniach”,
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych
    przez Klub,
4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych
    przez Zarząd Klubu
 
Artykuł 12
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.
 
Artykuł 13
Członkowie wspierający maja prawo do:
1. Uczestnictwa bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnych
     Zebraniach Klubu,
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu,
 
Artykuł 14
Do obowiązków członków Klubu należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu,
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
3. Godne reprezentowanie barw Klubu,
4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie
    Klubu,
 
 Artykuł 15
Członkostwo w Klubie ustaje przez:
   1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
   2. Skreślenie z listy członków uchwałą w wypadku:
       a) umyślnego naruszenia postanowień statutu
       b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6
     miesięcy,
3. Działania na szkodę Klubu.
 
Rozdział 4
WŁADZE KLUBU:
 
Artykuł 16
1. Władzami Klubu są:
    a) Zarząd :
        - Prezes Klubu
        - V-ce Prezes Klubu
        - Skarbnik Klubu
    b) Komisja Rewizyjna
    c) Walne Zebranie Klubu
2. Kadencja Władz trwa 5 lat. Po tym okresie wybór nowych władz następuje w głosowaniu  
    tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu lub zainteresowanych  
    członków.
    W przypadku braku nowych kandydatów wybrane wcześniej Władze Klubu kontynuują swoją   
    działalność statutową aż do momentu pojawienia się nowych kandydatów na  stanowisko 
    Prezesa  i V-ce Prezesa Klubu lub w przypadku rezygnacji bądź Prezesa lub jego zastępcy.
3. Wszelkie Uchwały i zarządzenia zapadają jako wspólna decyzja władz Klubu.
 
- 3 -
 
Artykuł 17
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą Władzą Klubu w przypadku gdy
    zostanie zwołane na wniosek 1/2 +1 członków Klubu, może być
    zwyczajne i nadzwyczajnie.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze zwoływane jest przez
     Zarząd raz na 5 lat.
3. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu w przypadku
     obecności 1/2 +1 członków Klubu.
 
Artykuł 18
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
    a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej   
        działalności Klubu,
    b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji
         Rewizyjnej,
     c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla
         Zarządu,
     d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
     e) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu,
     f) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
        wynagrodzenia trenerów  prowadzących zajęcia
     g) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod
         obrady Walnego Zabrania  Zarządu  
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy
     obecności 1/2 +1 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim
     terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin był podany w
     zawiadomieniu,
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym
     osoby zaproszone przez Zarząd.
Artykuł 19
1. Zarząd Klubu składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie
    Klubu, którzy spośród  siebie wybierają:
     1. Prezesa
     2. V-ce Prezesa oraz
     3. Skarbnika Klubu 
2. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, w sytuacjach
    specjalnych, docelowo raz w roku.
3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność Prezesa
    i V-ce Prezesa Klubu.
Artykuł 20
Do zadań zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach kadencji, między Walnymi Zebraniami Klubu a w szczególności: 
    1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz , działanie w jego imieniu,
    2. Prezes i V-ce Prezes Klubu są uprawnieni do działań prawnych w
    imieniu Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS „Trójka” na równych
    prawach. Oznacza to, że Prezes Klubu udziela na piśmie  
    pełnomocnictwa II Prezesowi, który od tej pory jest uprawniony do            działań prawnych na rzecz Klubu,
3. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5. Przyjmowanie i skreślanie członków Klubu,
6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi
    przepisami,
7. składanie sprawozdań z działalności Klubu
 
Artykuł 21
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub
    odwołany ze składu zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych
     obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób 
    zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka
    Zarządu podejmuje zarząd większością 1/2 +1 głosów przy obecności
    co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo do odwołania się
    do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od rozpoczęcia uchwały o
    usunięciu lub zawieszeniu
 
- 4 -
 
Artykuł 22
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt
    działalności Klubu,
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2  członków wybieranych przez Walne
    Zebranie Klubu. 
    Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustała każdorazowo walne
    Zebranie Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza
4. Komisja Rewizyjna działa uwzględniając regulamin zatwierdzony
     przez Walne Zebranie Zarządu,
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
    a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i
        finansowej Klubu,
    b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia
        uchybień w działalności, określanie terminów ich usunięcia,
    c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym
        Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę
        udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
    d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał,
        postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do
        wniosku, że sprawują one lub mogą spowodować 
        nieprawidłowości w działalności Klubu,
    e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego
         Zebrania Klubu względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia
         Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub
        statutem bądź istotnymi interesami działań Zarządu.
 
Artykuł 23
1. Członek Komisji rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub
    odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków ,
    działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie
     członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji
    Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 1/2 +1 głosów
    przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo do
     odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od
     rozpoczęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
 
Artykuł 24
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród 1/3 pochodzących z wyborów.
 
 
Rozdział 5 WYRÓŻNIENIA I KARY
 
Artykuł 25
1. Za aktywny udział w realizacji zdań Klubu przyznawane są
    wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalany
     przez Zarząd Klubu.
 
Artykuł 26
1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu -
     Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym
     przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzenia następujących kar:
     a) upomnienia,
     b) nagany
     c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy
     d) wykluczenia
2. Od uchwały zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo
    odwołania się w terminie 30 dni.
 
- 5 -
 
Rozdział 6
 
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU
 
Artykuł 27
 
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz
    fundusze
2. Na fundusze Klubu składają się:
    a) składki członkowskie
    b) darowizny i zapisy
    c) dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone
        Klubowi
    d) dochody z majątku
    e) dochody z działalności gospodarczej lub statutowej
    f) inne wpływy
    g) dochody z wynajmu kortów z przeznaczeniem wpływów na cele
        Statutowe Klubu
    h) dochody z cegiełek z przeznaczeniem na działalność Statutową
 
Artykuł 28
 
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy: Prezesa lub V-ce Prezesa Klubu a w szczególnych przypadkach, podpisy obu Prezesów.
 
Rozdział 7 
 
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU
 
Artykuł 29
Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 1/2 +1 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
W sytuacjach Nadzwyczajnych w przypadku niemożności zebrania wymaganego absolutorium Walnego Zebrania Klubu ze względu na zachowanie ciągłości działalności statutowej Klubu, Zarząd Klubu wraz z Komisją Rewizyjną może podjąć uchwałę o zmianach w statucie Klubu, jednak nie więcej niż 2 razy w ciągu trwania kadencji urzędującego składu Zarządu.
 
Artykuł 30 
 
1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały walnego
    zebrania Klubu podjętej 1/2 +1 głosów przy obecności co najmniej
    połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb oraz cel na jaki ma być
    przeznaczony majątek. 
3. W przypadku niemożności zebrania Walnego Zebrania Klubu Prezes
    Klubu występuje do organu nadzorującego Klub na poziomie miasta z
    wnioskiem o wszczęcie procedury Rozwiązania się Klubu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To jest element nagłówek.