STATUT STOWARZYSZENIA

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TRÓJKA TENNIS CLUB

z dnia 24.04.2024 (tekst jednolity)

 

 1. Statut niniejszy opracowano na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późniejszymi zmianami).
 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
 1. Ustawie o sporcie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 25 czerwca 2010r.
  o sporcie.
 2. Ustawie o stowarzyszeniach – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach.
 3. Ustawie o działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć Ustawę
  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 4. Prawie oświatowym – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe
 5. UKS Trójka Tennis Club, UKS Trójka, UKS 3 Tennis Club lub UKS 3 – należy przez to rozumieć Uczniowski Klub Sportowy Trójka Tennis Club.
 6. WZC – należy przez to rozumieć Walne Zebranie Członków.
 7. III LO w Zabrzu – należy przez to rozumieć III Liceum Ogólnokształcące Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Henryka Sienkiewicza 33

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Uczniowski Klub Sportowy Trójka Tennis Club działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 

 

§ 2.

UKS Trójka jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną i jest regionalną organizacją pozarządową, która swoją działalność statutową prowadzi na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem członków stowarzyszenia. UKS Trójka jest Klubem sportowym w rozumieniu i zgodnie z art. 3 pkt. 2 ustawy o sporcie.

§ 3.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw.

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Zabrze.

§ 4.

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, związkami sportowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. O przystąpieniu lub wystąpieniu decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

§ 5.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 6.

Stowarzyszenie ma charakter Klubu sportowego, w ramach którego prowadzona jest sekcja sportowa w dyscyplinie: tenis.

§ 7.

1. Barwami Stowarzyszenia są kolory: granatowy i biały.

2. Znakiem Stowarzyszenia jest okrąg w kolorze granatowym, w środku którego umiejscowione są napisy: UKS TRÓJKA TENNIS CLUB -wg. wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego Statutu. Pomiędzy wyrazami UKS TRÓJKA a TENNIS CLUB umiejscowione są skrzyżowane 2 rakiety tenisowe w kolorze granatowym.

3. Stowarzyszenie może korzystać z logotypu z granatowym okręgiem lub bez niego według potrzeb.

4. Uczniowski Klub Sportowy Trójka Tennis Club zwane dalej Stowarzyszeniem, może używać nazwy skróconej: UKS Trójka Tennis Club, UKS Trójka, UKS 3 Tennis Club lub UKS 3.

§ 8.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

 

Rozdział II
Cele i sposób ich realizacji

§ 9.

Celem Stowarzyszenia jest:

1) upowszechnianie, rozwijanie i promowanie szeroko pojętej kultury fizycznej i sportu
wśród dzieci i młodzieży;

2) nauka i edukacja dzieci i młodzieży opartą o podstawę programową systemu oświaty;

3) upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

4) propagowanie wśród społeczeństwa, a szczególnie dzieci i młodzieży modelu
organizacji wolnego czasu poprzez uczestnictwo w działalności sportowej;

5) planowanie i organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów III LO w Zabrzu
we wsparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły;

6) niwelowanie wszelkiego rodzaju dysfunkcji w aspekcie rozwojowym i intelektualnym
oraz związane z nimi ograniczenia;

7) promowanie i propagowanie odpowiednich norm moralnych i etycznych oraz tradycji
narodowych;

8) działanie na rzecz promocji i ochrony zdrowia;

9) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;

10) pomoc psychologiczno- pedagogiczna;

11) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) naukę, edukację, oświatę i wychowanie;

2) organizowanie zajęć z zakresu upowszechniania szeroko pojętej kultury fizycznej i
sportu, w tym szkolenia sportowego z zakresu tenisa ;

3) uczestnictwo w zawodach, turniejach, rozgrywkach i imprezach sportowych
organizowanych przez polskie i zagraniczne Związki Sportowe, a także inne
organizacje w kraju i zagranicą;

4) organizowanie zawodów, turniejów, rozgrywek i innych imprez sportowych;

5) organizowanie zajęć edukacyjno-językowych, w tym z zakresu psychologii
i psychologii sportu oraz historii Polski i historii sportu.

6) organizowanie obozów sportowych, sportowo-językowych, szkoleniowych oraz
innych imprez w zakresie sportowym i/lub edukacyjnym;

7) współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenia kadry instruktorsko -
trenerskiej;

8) utrzymywanie kontaktów sportowych z organizacjami sportowymi w kraju i zagranicą;

9) współpracę w szczególności z władzami miasta Zabrze, III LO w Zabrzu oraz
władzami województwa śląskiego;

10) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami sportowymi
oraz organizacjami pozarządowymi;

11) współpracę z rodzicami i opiekunami niepełnoletnich członków klubu;

12) współpracę z nauczycielami, wychowawcami i opiekunami ze szkół, w szczególności z III LO w Zabrzu, internatów, burs szkolnych, domów dziecka i innych instytucji,
z którymi związani są członkowie Stowarzyszenia;

13) przyznawanie stypendiów sportowych dla wyróżniających się zawodników zgodnie
z obowiązującym regulaminem;

14) prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia oraz fanpagów na portalach
społecznościowych;

15) wydawanie i publikowanie m.in. za pośrednictwem strony internetowej książek,
czasopism, broszur i publicystyki związanej z działaniami Stowarzyszenia.

Rozdział III
Działalność pożytku publicznego

§ 11.

Stowarzyszenie działa w obszarze użyteczności publicznej, w szczególności w obszarach wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt. 15 i 17 Ustawy o działalności pożytku publicznego, tj.:

a) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;

b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 12.

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu i z zachowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 13.

Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w szczególności w obszarach wymienionych w § 11 niniejszego Statutu.

Rozdział IV
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 14.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne zobowiązujące się przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia. Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym.

 

 

§ 15.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych,

2. Członków wspierających,

3. Członków honorowych,

4. Członków zawodników.

§ 16.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia i w dniu złożenia deklaracji ma ukończone 18 lat. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez 2/3 głosów WZC Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

§ 17.

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1. Przestrzegania postanowień statutu i popierania celów działalności Stowarzyszenia;

2. Przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia i obowiązujących regulaminów;

3. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia;

4. Chronienia majątku oraz sprzętu zarówno Stowarzyszenia, jak i powierzonego
Stowarzyszeniu w użytkowanie;

5. Zachowania postawy godnej sportowca i działacza sportowego;

6. Brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia;

7. Reprezentowania barw Stowarzyszenia;

8. Brania udziału w szkoleniach;

9. Miesięcznego opłacania składek członkowskich w ustalonej przez Zarząd wysokości.

§ 18.

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

2. Uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia;

3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;

4. Noszenie znaczka Stowarzyszenia;

5. Korzystania z urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia;

6. Korzystania z ulg i ułatwień członkowskich przewidzianych postanowieniami organów
Stowarzyszenia;

7. Reprezentowania Stowarzyszenia w imprezach sportowych i/lub edukacyjnych.

§ 19.

Członkowie wspierający i honorowi zobowiązani są do:

1. Przestrzegania postanowień Statutu i popierania celów działalności Stowarzyszenia;

2. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia;

3. Zachowania postawy godnej sportowca i działacza sportowego.

§ 20.

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do:

1. Noszenia logotypu Stowarzyszenia;

2. Uczestniczenia w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia z głosem
doradczym;

3. Korzystania z urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia na zasadach określonych przez
Zarząd Stowarzyszenia;

4. Korzystania z ulg i ułatwień członkowskich przewidzianych postanowieniami organów
Stowarzyszenia;

5. Bezpłatnego wstępu na wszystkie imprezy organizowane przez Stowarzyszenie.

§ 21.

1. Członkiem zawodnikiem Stowarzyszenia są osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, które uczestniczą w działalności Stowarzyszenia. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w działalności Klubu za zgodą prawnych opiekunów. Członkowi zawodnikowi przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych Stowarzyszenia z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na WZC określonych w § 18 pkt. 1.

2. Członek zawodnik wypełnia deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia. W chwili ukończenia przez uczestnika 18 roku życia, nie jest ona równoznaczna z deklaracją przystąpienia jako członka zwyczajnego, chyba że zostaną spełnione warunki
§ 16 pkt. 1.

3. Członek zawodnik uczestniczy w treningach, imprezach i obozach sportowych oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

4. Członek zawodnik nie może trenować, startować ani występować bez zezwolenia Zarządu Stowarzyszenia w barwach innych organizacji sportowych.

§ 22.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia zaakceptowanej przez Zarząd uchwałą, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;

2) śmierci członka Stowarzyszenia;

3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

4) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia w przypadku:

a) działania na szkodę Stowarzyszenia;

b) łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał i regulaminów Stowarzyszenia;

c) notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;

d) nieopłacania składek członkowskich przez okres 3 miesięcy;

e) prawomocnych orzeczeń sądów publicznych.

2. Pozbawienia członkostwa honorowego następuje wyłącznie poprzez WZC na wniosek Zarządu Stowarzyszenia i przegłosowanie zwykłą większością głosów.

3. O decyzji skreślenia lub wykluczenia członek zostaje powiadomiony na piśmie
z podaniem przyczyny oraz możliwością złożenia odwołania do WZC w terminie 14 dni od doręczenia. Do czasu rozpatrzenia odwołania decyzja Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu nie ma mocy wiążącej. Zarząd może jednak w tym okresie zawiesić członka w jego prawach.

Rozdział V
Struktura organizacyjna

§ 23.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd Stowarzyszenia,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 24.

Pełna kadencja wszystkich władz trwa 5 lat

 

Walne Zebranie Członków

§ 25.

1. WZC jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W WZC udział biorą:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem WZC.

4. Uchwały WZC zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

5. Do ważności Uchwały WZC niezbędny jest udział w głosowaniu:

a) w pierwszym terminie co najmniej połowy uprawnionych,

b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu: 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę uprawnionych biorących udział
w głosowaniu.

§ 26.

1. WZC sprawozdawcze zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku, a Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze raz na 5 lat, nie później jak do dnia 30 czerwca.

2. Nadzwyczajne WZC może odbyć się w każdym terminie (jednak po upływie 90 dni od poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków), w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwołuje go Zarząd Stowarzyszenia:

a) z własnej inicjatywy,

b) na jednogłośne żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na umotywowane żądanie co najmniej ½ członków zwyczajnych.

3. Nadzwyczajne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia Zarządowi odpowiedniego żądania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 27.

Do wyłącznej kompetencji WZC należy:

a) określenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;

b) uchwalenie Statutu i jego zmian – większością 2/3 głosów;

c) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia;

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

e) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków i władze Stowarzyszenia;

f) rozpatrywanie działalności władz Stowarzyszenia – udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;

g) rozpatrywanie odwołań od decyzji władz Stowarzyszenia;

h) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;

i) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i sposób przeznaczenia majątku Stowarzyszenia – większością 2/3 głosów;

j) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd

§ 28.

1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez WZC.

2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 3 do 5 osób wybranych przez WZC spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Walne Zebranie Członków wybiera w pierwszej kolejności Prezesa Stowarzyszenia, a na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu Stowarzyszenia.

4. Zarząd wybiera ze swojego składu nie więcej niż dwóch wiceprezesów – wiceprezesa do ds. sportowych oraz wiceprezesa ds. organizacyjnych. Przy wyborze dwóch wiceprezesów, pierwszym zastępcą Prezesa jest wiceprezes ds. sportowych.

5. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zwołać swoje pierwsze posiedzenie w ciągu 14 dni od jego powołania. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb,

6. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zwołać swoje posiedzenie w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania na piśmie przez Komisję Rewizyjną.

7. Pracą Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes ds. sportowych.

8. W razie ustąpienia członka Zarządu, odwołania go lub utraty mandatu na skutek ustania członkostwa Stowarzyszenia lub z innych przyczyn, Zarząd – na czas do najbliższego WZC dokonuje uzupełnienia swego składu. Liczba członków w ten sposób pozyskanych nie może przekraczać 50% składu Zarządu.

9. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje
w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

10. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba, która:

1) pozostaje z członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2) była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 29.

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed WZC. Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie decyzji i czynności nie zastrzeżonych prawem i postanowieniami Statutu dla innych organów Stowarzyszenia,

a w szczególności:

a) realizacja zadań Stowarzyszenia oraz uchwał WZC;

b) określenie szczegółowych kierunków działania;

c) ustalenie budżetu Stowarzyszenia, preliminarzy zadań zleconych i celowych, wysokości składek członkowskich;

d) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

e) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;

f) wnioskowanie nadań lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia;

g) składanie sprawozdań i informacji z działalności Stowarzyszenia na WZC
oraz organowi rejestrującemu;

h) przyznawanie nagród i wyróżnień oraz udzielania kar zawodnikom zrzeszonym
w Stowarzyszeniu;

i) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;

j) współdziałanie i współpraca z państwowymi organami kultury fizycznej
i jednostkami kultury fizycznej.

§ 30.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Głosowanie jest jawne.

§ 31.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu. Dysponowanie środkami pieniężnymi Zarząd może powierzyć Głównemu Księgowemu.

§ 32.

1. Zarząd sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem przez członków Stowarzyszenia dyscypliny organizacyjnej i sportowej.

2. Zarząd może nakładać następujące kary dyscyplinarne:

a) upomnienie,

b) zawieszenie w prawach członkowskich,

c) wykluczenie z członkostwa w Stowarzyszeniu.

3. Nakładanie kar odbywa się stosownie do postanowień regulaminu dyscyplinarnego uchwalonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 33.

Członkostwo w Zarządzie Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania;

b) ustania członkostwa w Stowarzyszenia;

c) zrzeczenia się członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia;

d) odwołania przez WZC.

Komisja Rewizyjna

§ 34.

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 osób wybieranych przez WZC,
w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

7. Uchwała dotycząca zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków musi być
jednogłośna.

8. Komisja Rewizyjna może uzupełnić w miejsce ustępujących, nowych członków
w ilości 2/3 wybranych na zasadach analogicznych jak Zarząd (§ 28 pkt. 8).

§ 35.

Do zakresu działania Komisji rewizyjnej należy:

a) kontrola działalności Stowarzyszenia w zakresie zgodności z postanowieniami Statutu oraz uchwałami WZC;

b) kontrolowanie działalności finansowej Stowarzyszenia i opłacania składek członkowskich;

c) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzeniu uchybień, określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia;

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień
i przedsięwzięć Zarządu, które zdaniem Komisji mogłyby spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia;

e) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

f) składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie;

g) inicjowanie lub zwołanie Nadzwyczajnego WZC lub posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.

 

 

§ 36.

Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

1) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania;

2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

3) zrzeczenia się członkostwa w Stowarzyszeniu,

4) odwołania przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 37.

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 38.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie;

b) dochody z nieruchomości i ruchomości;

c) dotacje, subwencje i dopłaty z budżetu centralnego lub organów samorządu;

d) darowizny, zapisy i spadki;

e) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego;

f) dochody ze środków pieniężnych;

g) inne wpływy.

§ 39.

Wysokość składki członkowskiej ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 40.

Wszelkie postanowienia władz Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia majątku trwałego wymagają zgody Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 41.

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, Członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 42.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel i sposób przeznaczenia majątku.

§ 43.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie maja przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o sporcie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wzór znaku Stowarzyszenia – stanowi Załącznik do Statutu Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy Trójka Tennis Club

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To jest element nagłówek.